04 | 02 | 2022

Afkodning af mysteriet om kunstig intelligens

Den simple forklaring på kunstig intelligens | Artikel

En guide til juridiske fagfolk til at navigere i rodet

Imagine a world where legal tasks are tackled by intelligent technology, virtual expert — AI. While some may think of AI as a threat to the human race, today’s AI technology brings more positive benefits. With so many definitions of AI and companies offering AI solutions, it can be challenging for law firms to know when to incorporate it. In simple terms, AI is all about using computers to do tasks that once needed human intelligence. As technology advances, these once-amazing feats are becoming more common and seen as a natural part of technology.

Ramme ONE – Introduction: What is the meaning of AI

Hvad er kunstig intelligens?

Kunstig intelligens (AI) refererer til computersystemers evne til at udføre opgaver, der typisk kræver menneskelig intelligens, såsom at forstå sprog, genkende billeder, træffe beslutninger og løse problemer. Målet med AI er at skabe maskiner, der kan tænke og arbejde som mennesker, og dette opnås ved at lære computere at lære af data, genkende mønstre og lave forudsigelser. Kort sagt er AI simuleringen af ​​menneskelig intelligens i maskiner.

In the context of a modern law firm, AI refers to using Artificial Intelligence technology to automate and streamline various legal tasks. This can include legal research, contract analysis, and document management charges. By incorporating AI, law firms can increase efficiency and accuracy while reducing costs and workloads. The meaning of AI in a law firm is to provide a cutting-edge solution that enhances traditional legal practices, allowing lawyers to focus on more complex and strategic aspects of their work.

 

v500 systemer | udbyder af avanceret kunstig intelligens

Kunstig intelligens revolutionerer forretningsverdenen: Virksomheder anvender AI for at være på forkant.


Ramme TO – Det sofistikerede ved AI: Det er ikke en enkelt definition

AI er ikke kun én teknologi – det er en samling af innovative værktøjer og teknikker, der bruges i forskellige applikationer til at opnå forskellige funktioner! Enkelt sagt kan vi opdele det i tre hovedområder og oversætte det til vores forståelse:

Hvordan AI-processer sammenlignes med menneskelige evner:
Kunstig intelligens = mennesker, Viden, intelligens, at være ressourcestærk
Machine Learning = mennesker, Erfaring
Naturlig sprogbehandling = mennesker, Læseforståelse

Artificial Intelligence (AI) processes and comprehends legal information in documents using Natural Language Processing (NLP) techniques. NLP is a subfield of AI that focuses on teaching machines to understand and generate human language. AI systems use a combination of NLP and machine learning algorithms to process legal documents to extract relevant information, classify document types, and identify critical elements such as parties, actions, and provisions. The AI system then uses this information to analyze the Document and provide insights or predictions, such as identifying the likelihood of a legal dispute or the potential outcome of a case. In addition, these AI systems can be trained on large corpora of legal documents to improve their accuracy and ability to understand the complexities of legal language.

Maskinindlæring (ML) and NLP work together to analyze and understand large amounts of data, including legal documents. In this process, the computer is fed numerous legal documents using statistical techniques; it recognizes patterns and relationships between the information in these documents. As the computer continues to process more and more records, it improves its understanding and builds a comprehensive model of the information in legal documents.

Denne model kan derefter identificere sammenhænge mellem forskellige oplysninger i nye juridiske dokumenter, hvilket hjælper advokater med hurtigt og præcist at finde relevant information. Antag for eksempel, at computeren har lært, at visse ord eller sætninger ofte bruges i kontrakter, der er relateret til et specifikt juridisk begreb. I så fald kan den automatisk markere de præcise ord eller sætninger i nye kontrakter og foreslå relevant information. På denne måde kan maskinlæring og NLP hjælpe advokater med hurtigt at forbinde viden fra adskillige juridiske dokumenter, hvilket gør den juridiske undersøgelsesproces mere effektiv og effektiv.

Natural Language Processing (NLP) er en gren af ​​kunstig intelligens, der gør det muligt for computere at forstå, fortolke og generere menneskeligt sprog. I forbindelse med læsning og forståelse af komplekse juridiske dokumenter bruger NLP-teknologien algoritmer og maskinlæring til at analysere det sprog, der bruges i disse dokumenter, og udtrække relevant information. Denne proces gør det muligt for computeren at forstå betydningen af ​​teksten, identificere nøglebegreber og sammenhænge og kategorisere information. Som følge heraf kan NLP bistå advokater i opgaver som kontraktanalyse, juridisk forskning og dokumenthåndtering ved at give en hurtig og præcis forståelse af indholdet af juridiske dokumenter.

AI omfatter en bred vifte af Teknologier, some of which are Machine Learning | Deep Learning | Natural Language Processing | Robotics | Computer Vision | Knowledge Representation and Reasoning | Decision Trees and Random Forests | Support Vector Machines (SVMs) | Reinforcement Learning | — alt dette for at øge og forbedre dine resultater dagligt

v500 systemer | udbyder af avanceret kunstig intelligens

Fremskyndelse af forretningsvækst gennem AI-drevet automatisering


Ramme TRE – Kunstig intelligens er en løbende proces!

Artificial Intelligence is the legal industry’s future, and law firms must be part of this ongoing process. By adopting AI, law firms can keep up with the competition and enhance their productivity and efficiency. It is a chance for legal professionals to elevate their work and transform how they approach challenges.

Starting the journey of AI integration may seem overwhelming, but the benefits are worth it. AI has the potential to revolutionize the legal industry and streamline processes, making them more efficient and effective. By taking the first step, law firms can tailor their organization’s requirements to the way AI can solve those challenges more thoughtfully, faster, and more accurately.

It’s never too late to jump on the AI bandwagon. With the right tools and support, law firms can seamlessly integrate AI into their processes and gain a competitive edge in the industry. The future of AI is bright, and being part of this revolution will put law firms on the path to success. So, what are you waiting for? First, embrace the future of AI and be ahead of the curve. Then, contact us today to learn how we can help you take your first step.

 

v500 systemer | udbyder af avanceret kunstig intelligens

Hvordan AI øger menneskelige evner på arbejdspladsen


Ramme FIRE – AI er overalt og omgiver os i alle livets aspekter!

Artificial Intelligence has been a prevalent force in technology for many years. Still, it was only recently that smaller and medium-sized organizations began to embrace their potential fully.

I starten var der tøven eller usikkerhed omkring brugen af ​​kunstig intelligens, men dette ændrede sig med den succesfulde lancering af ChatGPT fra OpenAI. Demonstrationen af ​​ChatGPT's evner har åbnet folks øjne for styrken ved AI, og hvordan det kan forbedre arbejdsydelsen, strømline gentagne opgaver og give værdifuld indsigt.

Som følge heraf er det nu tid til, at advokatfirmaer griber muligheden og udnytter AI's fulde potentiale. AI-teknologier kan automatisere opgaver såsom dokumentgennemgang og -analyse, case research og endda forudsige potentielle resultater, hvilket frigør tid og ressourcer til mere strategiske opgaver.

Law firms can increase efficiency, accuracy, and productivity by fully embracing AI, setting them apart from the competition.

v500 systemer | udbyder af avanceret kunstig intelligens

Virksomheder høster fordelene ved AI-drevet effektivitet og innovation.


Ramme FEM – 10x Core Points: What do Attorneys and Law Firms want from Artificial Intelligence?

1. Forbedret effektivitet: Advokatfirmaer og advokater søger AI for at automatisere gentagne opgaver og strømline arbejdsgange, hvilket reducerer tid brugt på manuelle opgaver.

2. Bedre forskning: AI kan hjælpe med juridisk analyse ved hurtigt at analysere store mængder data og kortfattet præsentere relevant information.

3. Øget nøjagtighed: AI kan hjælpe med at reducere risikoen for menneskelige fejl ved at automatisere rutineopgaver og give mere præcise resultater.

4. Forbedret samarbejde: AI can facilitate cooperation between departments and attorneys by providing a centralised platform for sharing information and work.

5. Forudsigelig analyse: AI kan hjælpe advokatfirmaer og advokater med at forudse udfaldet af retssager og træffe informerede beslutninger.

6. Forbedret klientengagement: AI can help law firms and attorneys interact more personally and effectively with clients, improving the overall client experience.

7. Forbedret videnstyring: AI kan hjælpe advokatfirmaer og advokater med at administrere deres viden mere effektivt ved at organisere og kategorisere information og give hurtig adgang til relevante data.

8. Bedre sagsbehandling: AI kan hjælpe advokatfirmaer og advokater med at administrere deres sager mere effektivt ved at automatisere rutineopgaver, spore deadlines og levere opdateringer i realtid.

9. Forbedret sikkerhed: AI kan hjælpe med at sikre følsomme klientdata ved at detektere og forhindre uautoriseret adgang og samtidig sikre overholdelse af fortrolighedsbestemmelser.

10. Omkostningsbesparelser: AI kan hjælpe advokatfirmaer og advokater med at reducere omkostningerne ved at automatisere rutineopgaver og reducere behovet for manuelt arbejde, så de kan fokusere på opgaver af højere værdi.

v500 systemer | virksomhedsløsninger med kunstig intelligens

Arbejdets fremtid: AI og mennesker arbejder sammen for at øge produktiviteten


Ramme SIX – At afsløre de spilskiftende måder AI revolutionerer den juridiske industri i dag

A few years ago, this could have sounded like a fairy tale; however, now it is reality. The legal industry was resistant to change and technological advancements. But as the profession’s demands grew, lawyers and law firms began to realize the immense potential of artificial intelligence. The need for AI became clear as overhead expenses increased, and technology became one of the fastest-growing expense categories.

Law firms didn’t shy away from embracing the change. According to the 2016 ILTA/InsideLegal Technology Purchasing Survey, they doubled and increased their tech budgets by a staggering 53%. The benefits of AI were soon evident in the various applications it was being leveraged in, such as legal Research, litigation strategy, self-help online legal services, dispute-resolution models, and contract review and analysis.

AI viste sig at være særlig nyttig i tilfælde, hvor der var standard og tilbagevendende spørgsmål, der skulle besvares, og en betydelig mængde data var tilgængelig for at finde disse svar. Og netop sådan blev AI en game-changer for den juridiske industri, og hjalp advokater og advokatfirmaer med at arbejde mere effektivt og effektivt.

Intelligent kognitiv søgning – juridisk forskning (undgå dobbeltarbejde)

Let me tell you a story. A law firm that has been serving clients for almost three decades. It was home to 45-50 experienced lawyers who had worked on complex legal cases in various industries such as pharmaceuticals, healthcare, energy, engineering, finance, banking, and aerospace. Over the years, these lawyers had left behind a wealth of knowledge in the form of legal opinions and documents.

One day, a young and eager lawyer joined the firm. He was keen to make a name for himself and quickly realised he was starting from scratch. All his colleagues were busy, and he had to figure things out independently. Little did he know, the firm was sitting on a gold mine of legal knowledge, and he didn’t know how to access it.

That’s when he discovered the power of Artificial Intelligence. With a simple search, he could uncover insightful information buried in the firm’s vast legal documents. Moreover, the intelligent search, powered by NLP and Machine Learning (ML), could answer his questions based on all the knowledge and information in the firm’s central repository. As a result, he no longer had to work from scratch and could complete his work more efficiently and accurately.

And just like that, the young lawyer discovered how AI could augment his work, save him time, and enhance his accuracy. Thanks to the power of artificial intelligence, he can now deliver top-notch legal services to his clients.

Slip dit retssagspotentiale løs: Transformer din strategi med AI Power

'Lås op for kraften ved domstoldoketter med AI'

Imagine being able to predict the outcome of a court case with confidence, knowing that you have all the information you need at your fingertips. This was once a pipe dream, but now, with advanced analytics and AI, it’s a reality. Law firms no longer have to rely on personal experience and intuition alone; AI opens up a new world of possibility where data-driven insights are king.

'Litigation Analytics: Revolutionizing Case Strategy'

By analysing court dockets, Litigation Analytics provides law firms with an unrivalled edge in their cases. With AI’s ability to process vast amounts of information, lawyers can gain a more comprehensive and accurate understanding of the litigation landscape. It’s like having a crystal ball that shows your case’s future.

'Dataoprydning: Nøglen til succes

However, there’s a catch. Court docket data is notoriously messy. It’s often inconsistent, with differences from court to court and even within the same court. That’s where Advanced Legaltech Providers such as v500 Systems come in. They clean up the data and make it usable so that AI can work its magic. But it’s crucial to remember the quality of the data is critical to the success of AI applications. That’s why it’s vital to have trusted and processed data optimized by experts with a deep understanding of the legal domain.

Fælles juridiske tjenester online

Revolutionerende juridisk support: Chatbots påtager sig opgaven med at besvare kunders spørgsmål til online juridiske tjenester

Artificial Intelligence (AI) can potentially revolutionize how legal questions are answered online. AI systems can process vast amounts of information and analyze it quickly and accurately, making it easier for individuals to find answers to their legal questions. With AI technology, individuals no longer have to navigate complex legal databases or rely on the expertise of a single individual to find the information they need.

AI kan hjælpe online med at besvare juridiske spørgsmål ved at bruge NLP-algoritmer (Natural Language Processing). NLP giver AI-systemer mulighed for at forstå konteksten og betydningen af ​​et spørgsmål og give et præcist og relevant svar. AI-systemer kan også programmeres til at give trin-for-trin vejledning, hvilket gør det lettere for enkeltpersoner at forstå den juridiske proces og deres muligheder.

Additionally, AI can help ensure that the information is up-to-date and accurate. Legal information constantly changes, making it difficult for individuals to keep up with the latest developments. However, AI systems can be programmed to monitor legal databases and update their information accordingly, providing individuals with the most accurate information. Overall, AI technology can significantly enhance the online legal information landscape and make it easier for individuals to find the answers they need.

Dokumentsammenligning, Datagennemgang

'Elevate Your Legal Data Review: Oplev uovertruffen nøjagtighed med banebrydende dokumentsammenligningsteknologi'

Kunstig intelligens leverer effektivitet, værdi, omkostnings- og tidsbesparelser i dokumentsammenligning og datagennemgang, hvilket gør det til en game-changer i den juridiske industri. For eksempel skal advokater i kontraktanalyse, især ved due diligence-gennemgange for store fusioner og opkøb, gennemgå mange kontrakter for at afdække den samlede kontraktværdi, identificere skjulte risici og meget mere.

Maskinlæring revolutionerer denne proces ved at hjælpe computere med at analysere semistrukturerede kontrakter effektivt. Disse kontrakter er tekstbaserede dokumenter, men de indeholder standardklausuler og vilkår, som AI-systemer kan bruge til at identificere specifikke klausuler og outliers. Derudover benchmarker nogle AI-systemer kontraktvilkår mod offentligt tilgængelige kontraktdatabaser for at afgøre, om en bestemmelse er markedsstandard.

Ved at bruge AI-teknologi kan advokater spare tid og øge effektiviteten i dokumentsammenligning og datagennemgang, hvilket giver mere værdi til kunderne, reducerer omkostningerne og leverer resultater af højere kvalitet. Denne nye måde at arbejde på har potentialet til at gøre en betydelig indflydelse i den juridiske industri og vil fortsætte med at drive innovation og transformation.

v500 systemer | virksomhedsløsninger med kunstig intelligens

Indvirkningen af ​​AI på jobroller og de færdigheder, der kræves på den moderne arbejdsplads


Ramme SYV – Seven Core Steps for Deploying AI in the Legal Sector

Omfavn lovens fremtid og frigør dit firmas fulde potentiale med kunstig intelligens. Den juridiske serviceindustri er i hastig udvikling, hvor AI spiller en afgørende rolle. Som advokatfirmapartner er det tid til at omfavne denne forandring og positionere dit firma til succes i en AI-drevet verden.

Don’t miss out on the Fourth Industrial Revolution in the legal industry. AI technologies are already transforming how legal services are delivered, and it’s only the beginning. By taking action now, you can ensure that your firm remains at the forefront of this revolution and provides exceptional client results.

At v500 Systems, we support law firms’ journey towards AI-enabled success. We have identified seven key lessons from the industry’s recent Experience with AI that can help law firm partners stay ahead of the game. With our expertise and guidance, you can confidently navigate the rapidly evolving legal landscape and deliver unparalleled value to your clients. So don’t wait; take control of your firm’s future and deploy AI today.

EN. Opdag, hvad du har i dine data, dokumenter

Lås op for skjult indsigt med kunstig intelligens, og tag informerede beslutninger. AI kan behandle store mængder ustrukturerede data, herunder dokumenter, for at afdække information, der kan være ubemærket.

Start with your problems and let AI do the heavy lifting. Instead of focusing on implementing AI for its own sake, consider the challenges you face in your organization and determine if AI can help solve them. Every process generates data, and AI can help turn that data into valuable insights.

Getting your data in order is the first step in realizing the full potential of AI. Whether it’s legal data or documents from your clients, in sectors such as pharmaceuticals, finance, engineering, commercial manufacturing, energy or healthcare, AI can only be as effective as the quality of the data it processes. So, ensure that your data is clean and reliable by performing regular data hygiene and implementing processes to maintain its quality in the future. With clean data, AI can unlock hidden insights, streamline processes, and help you make informed decisions.

TO. Erkend, at der er mange komponenter i AI.

Kunstig intelligens er et komplekst felt med mange komponenter, der hver især bidrager til dets effektivitet. Derfor er forståelsen af ​​de forskellige funktioner og deres funktioner afgørende for at bestemme den bedste AI-løsning til dit advokatfirma. Nogle af de kritiske elementer omfatter maskinlæring, naturlig sprogbehandling, computersyn og dyb læring.

Hver komponent af AI har en unik funktion, der tilføjer værdi og øger effektiviteten i et advokatfirma. For eksempel kan maskinlæringsalgoritmer analysere store mængder data for at identificere mønstre og lave forudsigelser. Samtidig gør naturlig sprogbehandling det muligt for AI at forstå og fortolke menneskeligt sprog. Ligeledes tillader computersyn AI at behandle og analysere billeder og videoer, mens deep Learning gør det muligt for AI at lære og forbedre gennem Experience. Som et resultat kan AI hjælpe advokatfirmaer med at strømline processer, træffe bedre beslutninger og forbedre den overordnede produktivitet ved at bruge disse komponenter korrekt.

TRE. AI er en proces. Sofistikeret proces!

Kunstig intelligens er en kontinuerligt udviklende proces, der arbejder utrætteligt, 24/7, for at forbedre og optimere driften i moderne advokatfirmaer. Med sine avancerede algoritmer og evne til at behandle enorme mængder data har AI vist sig at være et værdifuldt værktøj til at strømline og automatisere forskellige opgaver. Fra kontraktanalyse til juridisk forskning kan AI forbedre et advokatfirmas effektivitet betydeligt, hvilket frigør værdifuld tid og ressourcer til mere komplekse og værdifulde opgaver.

Brugen af ​​kunstig intelligens i den juridiske industri er stigende, og moderne advokatfirmaer, der anvender og effektivt anvender denne teknologi, vil have en klar fordel i forhold til dem, der ikke gør det.

FIRE. Jura Forretning og praksis fordele ved AI-udnyttelse

The excitement surrounding AI often revolves around its potential to augment the tasks performed by lawyers. AI technologies can improve many data-intensive activities in a lawyer’s work.

Desuden er det afgørende at anerkende det forretningsmæssige aspekt af juridisk praksis, da det giver rig mulighed for AI til at gøre en forskel. For eksempel engagerer juridiske organisationer sig i flere forretningsprocesser som at drive advokatfirmaet og strømline de operationelle, understøttende tjenester, typisk involverer dataanalyse og styring. AI kan hjælpe med at optimere disse operationelle funktioner, hvilket resulterer i mere effektive og effektive processer. Vi forventer, at AI inden længe vil bringe betydelige fordele til advokatfirmaer og interne juridiske afdelinger ved at forbedre disse processer og øge det juridiske arbejde.

FEM. AI erstatter ikke eksperter; det øger dem til højere niveauer.

Artificial intelligence (AI) has the potential to broaden the knowledge and enhance the capabilities of lawyers. Even though data sets can be imperfect or contain errors, and AI predictions can have varying degrees of certainty, lawyers can still benefit from using AI.

Mange advokater kan føle sig utrygge ved at stole på AI på grund af potentialet for unøjagtige data eller usikre forudsigelser. Det er dog væsentligt at erkende, at advokater også kan begå fejl, og deres beslutningstagning er baseret på deres egen erfaring og dømmekraft, som nogle gange kan gå udokumenteret.

Integrating AI technology can augment lawyers’ Experience and judgment, leading to more accurate outcomes. It is not about whether machines are more accurate than humans but whether humans aided by AI technology can achieve higher levels of accuracy than those without it. The human element remains an essential aspect of the legal process.

SEKS. Slip dit potentiale løs med AI: Omfavn forandringer, øg dine færdigheder, og løft din virksomhed

'Omfavn kraften ved AI: Frigør dit potentiale med forandringsledelse

Klar til at springe ind i AI-verdenen? Det er en spændende rejse, og det er vigtigt at forstå, at adoption af kunstig intelligens involverer mere end blot teknologi. Det kræver vilje til at tilpasse og ændre etablerede rutiner og arbejdsgange. Lad ikke modstand eller inerti holde dig tilbage! Omfavn i stedet udfordringen og udvikle "musklen" i forandringsledelse. Med en lille indsats vil du blive overrasket over resultaterne.

At bringe AI ind i din virksomhed er en teamindsats, og du får mulighed for at arbejde med en ny generation af fagfolk. Dataanalytikere, procesingeniører, prisspecialister og andre eksperter vil blive værdifulde medlemmer af dit team. Nøglen til succes er at integrere disse nye roller i din juridiske praksis og korrekt anerkende og kompensere for deres bidrag. Så gå ikke glip af fordelene ved kunstig intelligens – tag handling nu!

SYV. Vær på forkant med spillet: Opfyld dine kunders krav med automatisering og kunstig intelligens

"Omfavn AI for at imødekomme kundernes krav og øge effektiviteten: Lås op for kraften ved automatisering og samarbejde"

Attention Law Firm Partners: Are you looking to stay ahead of the curve and meet your clients’ evolving demands? Adopting automation and AI can bring significant cost savings, improve efficiency, and ensure consistent deadlines.

By leveraging AI technologies, you can foster deeper collaboration with your clients. They possess valuable data and insights that can help drive the development of AI solutions that genuinely meet their needs. Don’t miss out on the chance to integrate operations for mutual success. Remember, AI is at its best when leveraging human expertise and addressing real-world challenges. So embrace AI, and watch your business soar!

v500 systemer | udbyder af avanceret kunstig intelligens

v500 systemer | udbyder af avanceret kunstig intelligens


Ramme otte – Ingen tid til at gå i panik, ingen tid til at sidde INLED

"Slip kraften ved AI løs med v500-systemer: Den avancerede LegalTech-partner for advokatfirmaer."

At v500 Systems, we understand the need for Law Firms to stay ahead of the curve and embrace the latest technologies, including AI. Our years of expertise in the Legal Industry and close relationships with clients make us the perfect partner for any law firm looking to thrive in the modern business world.

Med vores uovertrufne juridiske knowhow og kombination af intelligens, teknologi og menneskelig ekspertise giver vi vores kunder mulighed for at tackle problemer i den virkelige verden med pålidelige værktøjer og løsninger. Vores innovative AI-drevne juridiske løsninger vil tage din virksomhed til næste niveau, hvilket gør juridisk forskning hurtigere og mere omfattende, forbedrer din analyse og arbejdsgang og øger produktiviteten.

Bliv ikke efterladt i teknologiens hurtige og konstant skiftende verden. Partner med v500 Systems og oplev den forskel, menneskelig intelligens og brancheekspertise kan gøre. Vores forpligtelse til at levere ny teknologi og pålidelige svar adskiller os og gør os til det smarte valg for advokatfirmaer.

 

Brug vores gratis AI (ROI)-beregner til at finde ud af, hvor mange dokumenter du kan behandle med AI, og hvilke fordele du kan opnå

Enkle inputinstruktioner:
Indtast nogle oplysninger om dine aktuelle dokumentbehandlingsbehov; du behøver ikke at være præcis – du kan tjekke forskellige scenarier så ofte du vil. Juster automatiseringsfaktoren for at estimere, hvor meget dokumentbehandling du forventer at automatisere uden menneskelig indgriben.

ROI-regnemaskine

Antal dokumenter pr. Medarbejder pr. Dag
Procentdel af dag brugt på behandling af dokumenter (pr. Medarbejder)
Tidsbesparende automatisering af din dokumentproces (pr. Dag)
Tidsbesparende automatisering af din dokumentproces (pr. År)
Antal medarbejdere frigjort til at udføre vigtigere opgaver

Advokatfirma | Juridisk teknologi | Kunstig intelligens (AI) | Omfavnelse af fremtiden | Arbejde med udbyder af avanceret teknologi | Juridisk innovation | AI-integration | Juridisk ekspertise | Juridisk produktivitet | Teknisk hestekræfter | Pålidelige løsninger | Menneskelig intelligens | Juridisk forskning | Aktuelle søgninger | Smartere analyse | Intuitiv arbejdsgang | Teknologi Tempo | Hype af innovation | Brancheekspertise | Pålidelige svar

Hvordan kommer man i gang med at udnytte AI?

Ny innovativ AI-teknologi kan være overvældende - vi kan hjælpe dig her! Ved at bruge vores AI-løsninger til at udtrække, forstå, analysere, gennemgå, sammenligne, forklare og fortolke information fra de mest komplekse, langvarige dokumenter, kan vi tage dig på en ny vej, guide dig, vise dig, hvordan det gøres, og støtte dig hele vejen.
Start din GRATIS prøveperiode! Intet kreditkort påkrævet, fuld adgang til vores cloud-software, annuller til enhver tid.
Vi tilbyder skræddersyede AI-løsninger'Sammenligning af flere dokumenter' og 'Vis højdepunkter'

Planlæg en GRATIS demo!


Nu ved du, hvordan det gøres, start!

Download instruktioner om, hvordan du bruger vores aiMDC (AI Multiple Document Comparison) PDF File (Felt).

Afkodning af dokumenter: v500 Systems' Show Highlights leverer klarhed på få sekunder, drevet af AI (Video)

AI Document Compering (Data Review) – At stille komplekse spørgsmål vedrørende kommerciel lejeaftale (Video)

v500 systemer | AI for Minds | YouTube-kanal

Prissætning og AI-værdi

'AI Show Highlights' | 'AI Document Comparison'

Lad os håndtere dine komplekse dokumentanmeldelser


Se vores casestudier og andre stillinger for at finde ud af mere:

Kunstig intelligens, automatisering hjælper advokater med at gennemgå tonsvis af dokumenter for at fremskynde fusioner og opkøb

Lås op for produktiviteten: Opdag, hvordan en intelligent dokumentbehandlingsløsning kan revolutionere den juridiske sektor

Maksimering af værdien af ​​kunstig intelligens i advokatfirmaets miljø

Hvad ønsker advokater og advokatfirmaer af kunstig intelligens?

#kunstig intelligens #afkodning #forenkling #guide #advokater #advokatfirmaer

Maksym Czarnecki

Blogindlægget, der oprindeligt blev skrevet på engelsk, gennemgik en magisk metamorfose til arabisk, kinesisk, dansk, hollandsk, finsk, fransk, tysk, hindi, ungarsk, italiensk, japansk, polsk, portugisisk, spansk, svensk og tyrkisk sprog. Hvis noget subtilt indhold mistede sin gnist, lad os kalde den originale engelske gnist tilbage.

RELATEREDE ARTIKLER

15 | 06 | 2024

Digitale dialoger
med Marcus Aurelius:
Hvordan AI genopliver gamle stoiske principper

Udforsk Marcus Aurelius, den stoiske kejsers tidløse visdom, og hvordan hans principper om robusthed og etisk ledelse kan anvendes i dag. Opdag AI's rolle i at hjælpe os med at navigere i komplekse opgaver og drage paralleller til de udfordringer, som Aurelius står over for og de løsninger, som moderne teknologi tilbyder
01 | 06 | 2024

Har du det bedre:
Med eller uden kunstig intelligens?
| 'QUANTUM 5' S1, E11

AI revolutionerer dokumentbehandling ved at automatisere hverdagsagtige opgaver, øge effektiviteten og forbedre nøjagtigheden. Udforsk, hvordan kunstig intelligens frigør menneskelig kreativitet og innovation, mens du tackler komplekse problemer, og forstå både fordelene og potentielle ulemper ved denne kraftfulde teknologi
29 | 05 | 2024

10x kernefordele: AI-dokumentforståelse

Effektivitet og præcision i dokumenthåndtering med AI. Fra automatisering af dataudtræk til sikring af ensartet nøjagtighed, vores AI-løsninger transformerer din arbejdsgang, hvilket gør informationshåndtering ubesværet og pålidelig
07 | 05 | 2024

Hvad sælger vi?

Oplev styrken ved AI-dokumentforståelse med aiMDC. Strømlin arbejdsgange, øg nøjagtigheden og genvind tid med innovative funktioner som Sammenligning af flere dokumenter og Vis højdepunkter. Sig farvel til manuel dokumentbehandling og hej til effektivitet og indsigt